fbpx

EUR, €
  • ANG, ƒ
  • EUR, €
  • USD, $
WOOCS v.2.3.0

Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden Terdis Webhosting  zoals van toepassing op alle overeenkomsten en offertes;

Artikel 1 Definities
In deze Algemene Voorwaarden worden de volgende definities gehanteerd, zowel in enkelvoud als meervoud.
1.1 Algemene Voorwaarden: de onderhavige algemene voorwaarden, ongeacht de vorm waarin deze kenbaar worden gemaakt (op papier of elektronisch).
1.2 Terdis Webhosting, kantoorhoudende op de Bocaweg 262 te Jan Doret op Curaçao ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel te Curaçao onder registratienummer: 15548
1.3 Gebruiker: een meerderjarige handelingsbekwame en beschikkingsbevoegde natuurlijke- of rechtspersoon die zich op de Website heeft geregistreerd.
1.4 Registratie: het volledig invullen van het op de Website aanwezige registratieformulier waardoor het mogelijk wordt van de Diensten van Terdis Webhosting gebruik te maken.
1.5 Website: www. en alle overige sites die onder de naam van Terdis Webhosting geregistreerd staan;
1.6 Klant: de Gebruiker met wie Terdis Webhosting een overeenkomst heeft gesloten en/of ten behoeve van wie de rechtshandeling is/wordt verricht, op grond waarvan Diensten aan deze partij worden geleverd.
1.7 Diensten: alle werkzaamheden en andere activiteiten die voorwerp zijn van enige aanbieding, offerte, overeenkomst of andere rechtshandeling in de relatie tussen Terdis Webhosting en Klant. In het bijzonder het ‘realtime’ aanvragen van domeinnamen, waaronder, doch niet uitsluitend .eu domeinnamen en het aanvragen van een hosting pakket voor een website.
1.8 SIDN: De Stichting Internet Domeinnaam Registratie.

Artikel 2 Toepasselijkheid Algemene Voorwaarden
2.1 De Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op en maken deel uit van alle aanbiedingen, offertes, overeenkomsten en andere rechtshandelingen, ongeacht of deze mondeling, schriftelijk, elektronisch of in enige andere vorm zijn gedaan, betreffende levering door Terdis Webhosting van Diensten aan of ten behoeve van Klant.
2.2 De Algemene Voorwaarden zijn eveneens van toepassing op Diensten waarbij Terdis Webhosting geheel of ten dele diensten van derden heeft betrokken en, al dan niet bewerkt, aan Klant door levert, alsmede op Diensten die ter uitvoering van de aanbieding, offerte, overeenkomst of andere rechtshandeling in opdracht van Terdis Webhosting door een derde aan Klant worden geleverd.
2.4 Situaties die niet in deze Algemene Voorwaarden staan geregeld worden beoordeeld ‘naar de geest’ van deze Algemene Voorwaarden.
2.5 Indien één of meerdere bepalingen in deze Algemene Voorwaarden geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd worden, dan blijft de overeenkomst en de Algemene Voorwaarden voor het overige in stand en zal de betreffende bepaling vervangen worden door een bepaling dat de strekking van de oorspronkelijke bepaling zoveel mogelijk benaderd.
2.6 Onduidelijkheden over de uitleg of inhoud van één of meerdere bepalingen van deze Algemene Voorwaarden, dienen uitgelegd te worden ‘naar de geest’ van de Algemene Voorwaarden.
2.7  Indien Terdis Webhosting niet steeds strikte naleving van deze Algemene Voorwaarden verlangt, dan heeft dit niet tot gevolg dat de Algemene Voorwaarden niet van toepassing zijn, of dat Terdis Webhosting het recht verliest om in andere gevallen strikte naleving van de bepalingen van deze Algemene Voorwaarden te verlangen.
2.8 Terdis Webhosting heeft te allen tijde het recht de Algemene Voorwaarden te wijzigen of aan te vullen.

Artikel 3 Overeenkomst
3.1 Alle aanbiedingen van Terdis Webhosting zijn vrijblijvend, tenzij nadrukkelijk schriftelijk anders is vermeld.
3.2 Alle prijsopgaven door of van Terdis Webhosting gedaan zijn vrijblijvend, tenzij door Terdis Webhosting schriftelijk anders is vermeld.
3.3 Alle overeenkomsten tussen Terdis Webhosting en Klant worden uitsluitend in het Nederlands opgesteld.
3.4 Een overeenkomst komt o.a. tot stand doordat een Gebruiker het door Terdis Webhosting op de Website geplaatste bestelformulier invult.
3.5 Het ontbindingsrecht van artikel 7:46d BW is niet van toepassing op Diensten, waaronder de hosting pakketten aangezien de specificaties door Klant worden aangeleverd.
3.6 Aanvullingen en wijzigingen van de overeenkomst kunnen uitsluitend schriftelijk geschieden.
3.7 De overeenkomst wordt aangegaan voor 12 maanden, tenzij anders overeengekomen.
3.8 De overeenkomst wordt automatisch met dezelfde periode verlengd indien niet uiterlijk een (1) maand voor het einde van de overeenkomst via het klanten paneel is opgezegd.
Indien Klant een consument is, zal de Overeenkomst voor een periode van 1 jaar worden aangegaan. De Klant heeft het recht om de Overeenkomst tegen afloop van deze termijn op te zeggen met inachtneming van een opzegtermijn van 1 maand. Indien de Klant de overeenkomst niet opzegt, wordt deze automatisch verlengd tot een Overeenkomst van onbepaalde tijd. De Klant heeft in dit geval het recht de Overeenkomst op te zeggen met inachtneming van een opzegtermijn van 1 maand. Door Terdis Webhosting in opdracht van Klant gemaakte of niet meer te annuleren kosten, na inwerkingtreding van de Overeenkomst worden niet gerestitueerd als gevolg van de opzegging, althans blijven onverminderd verschuldigd na de opzegging. Opzegging dient te gebeuren via online klantenpanel op www.terdis-webhosting.com of schriftelijk per mail naar info@terdis-webhosting.com
3.9 Opgegeven termijnen voor de levering door Terdis Webhosting van Diensten dienen slechts als richtlijn en zijn dus nimmer fataal, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders is overeengekomen.

Artikel 4 Domein registratie
4.1 Op aanvraag en gebruik van een domeinnaam en/of IP-adressen zijn van toepassing de dn geldende regels en procedures van de desbetreffende registrerende instanties, waaronder doch niet uitsluitend de Stichting Internet Domeinregistratie Nederland. De desbetreffende instantie beslist over de verlening van domeinnaam en/of IP-adressen. Terdis-Webhosting vervult bij de aanvraag slechts een bemiddelende rol en geeft geen garantie dat een aanvraag ook wordt gehonoreerd.
4.2 Domeinnamen worden geregistreerd uit naam van de Klant en de Klant is volledig verantwoordelijk voor het gebruik van het domein en de domeinnaam. De Klant vrijwaart Terdis Webhosting tegen iedere aanspraak van derden in verband met het gebruik van de domeinnaam. Dit is ook van toepassing op anonieme domeinnamen.
4.3 Indien de klant de domeinnaam anoniem geregistreerd heeft bij Terdis Webhosting, heeft Terdis Webhosting te allen tijde het recht om de persoonsgegevens van de daadwerkelijke houder af te geven aan derden.
4.4 Bij een anonieme domeinregistratie blijft de klant verantwoordelijk voor de domeinnaam. Eventuele gemaakte kosten zullen verhaald worden op klant.
4.5 Het is niet toegestaan om een domeinnaam anoniem te registreren welke gedeponeerd is als merk of ingeschreven bij KvK.
4.6 Terdis Webhosting behoudt het recht om de anonieme domeinnaam te wijzigen naar de klantgegevens.
4.7 Klant kan uitsluitend uit de bevestiging per e-mail van Terdis Webhosting, waarin wordt vermeld dat de gevraagde domeinnaam is geregistreerd, het feit van registratie vernemen.
4.8 Terdis Webhosting is niet aansprakelijk voor het verliezen door Klant van diens recht(en) op een domeinnaam of voor het feit dat de domeinnaam tussentijds door een derde wordt aangevraagd en/ of verkregen, behoudens in geval van opzet of grove schuld van Terdis Webhosting.

Artikel 5 Hosting
5.1 Terdis Webhosting heeft een inspanningsverplichting met betrekking tot de beschikbaarheid van de server en het netwerk, overeenkomstig het overeengekomen serviceniveau. Terdis Webhosting is nimmer aansprakelijk indien dit niveau op enig moment niet gerealiseerd wordt.
5.2 Terdis Webhosting is nimmer aansprakelijk voor uitval of onbereikbaarheid ten gevolge overmacht, alsmede van storingen in het internet of bij andere providers, uitval van elektriciteit, pogingen van derden uitval of onbereikbaarheid van een site te bewerkstelligen, e.d.
5.3 Het is Klant niet toegestaan de Diensten en/of de beschikbaar gestelde schijfruimte te gebruiken voor:
a. handelingen en of gedragingen in strijd met de toepasselijke wettelijke bepalingen, de Nettiquette of de richtlijnen van de Reclame Codecommissie;
b. het verzenden van ongevraagd e-mail en/of het ongevraagd in grote aantallen nieuwsgroepen op het internet posten van een bericht met dezelfde inhoud (spamming);
c. het inbreuk plegen op auteursrechtelijk beschermde werken of anderszins handelen in strijd met intellectuele eigendomsrechten van derden;
d. het openbaar maken of verspreiden van strafbare teksten en/of beeld of geluidsmateriaal, waaronder kinderpornografie, racistisch materiaal en discriminerende uitingen;
e. seksuele intimidatie of het op andere wijze lastigvallen van personen;
f. het zonder toestemming binnendringen van andere computers of sites op het internet of een intranet, waarbij al dan niet enige beveiliging wordt doorbroken en/of toegang wordt verworven door een technische ingreep met behulp van valse signalen of een valse sleutel, dan wel door het aannemen van een valse hoedanigheid (hacken);
g. het verspreiden van computervirussen;
h. enige andere handeling in strijd met de wet, de gedragsregels, alsmede hetgeen in het maatschappelijk verkeer betamelijk is.
5.4 Het is Klant niet toegestaan de ter beschikking gestelde schijfruimte aan derden te verhuren of deze op andere wijze door derden te laten gebruiken. Dit artikel is alleen van toepassing op webhosting en niet op vps hosting, reseller hosting of Cloud servers.
5.5 Terdis Webhosting is in de onderstaande gevallen gerechtigd de website van Klant zonder voorafgaande waarschuwing en zonder opgave van redenen met onmiddellijke ingang volledig voor alle gebruik te blokkeren of van de server te verwijderen, zonder dat Klant enig recht op schadevergoeding kan doen gelden en met de gehoudenheid aan Terdis Webhosting alle schade ten gevolge van de overtreding aan Terdis Webhosting of door derden geleden te vergoeden. 
5.6 Terdis Webhosting oefent geen invloed uit op de informatie die op de site wordt gezet of die via de servers wordt verspreid en is niet aansprakelijk voor de eventuele gevolgen hiervan. Evenmin is Terdis Webhosting aansprakelijk voor het uitlekken van vertrouwelijke gegevens. Klant is verantwoordelijk voor het gebruik van Creditcardbetalingen en acceptatiemechanismen of het gebruik van elektronisch geld via de site of anderszins.
5.7 Klant is zelf verantwoordelijk voor overschrijding van de overeengekomen hoeveelheid dataverkeer. Zulks geschiedt conform de overeengekomen bepalingen.
5.8 Indien Klant de overeengekomen hoeveelheid dataverkeer overschrijdt, is Terdis Webhosting gerechtigd, op basis van nacalculatie, hiervoor een bedrag in rekening te brengen. Het standaard nacalculatie tarief is EUR 0,25 per GB.
5.9 Klant draagt zorg voor een regelmatige back-up van alle bestanden op de server, Terdis Webhosting draagt geen enkele verantwoordelijkheid voor eventueel verlies van gegevens en de daaruit voortvloeiende schade.
5.10 Terdis Webhosting is gerechtigd zonder voorafgaande bekendmaking de applicaties (tijdelijk) buiten gebruik te stellen en/of het gebruik ervan te beperken voor zover dit nodig is voor het benodigd onderhoud of voor verbetering van het systeem of de applicatie.
5.11 Het tijdelijk niet beschikbaar zijn of verminderd beschikbaar zijn van de applicatie geeft Klant nimmer recht op enige terugbetaling van (een deel van) een factuur.
5.12 Het is Klant uitdrukkelijk niet toegestaan om gebruik te maken van IRC (Internet Relay Chat), noch van enig ander vergelijkbaar programma.
5.13 Het is Klant uitdrukkelijk niet toegestaan om een chat service op te zetten.
5.14 Het is Klant uitdrukkelijk niet toegestaan om een (anonieme) proxy op te zetten.
5.15 MySQL databases is op basis van Fair use policy (zowel aantal als opslag). Bij extreem gebruik is het mogelijk dat Terdis Webhosting vraagt om het aantal databases en/of opslag te beperken.
5.16 Het is klant uitdrukkelijk niet toegestaan om webruimte te gebruiken als backup- en/of bestandsopslag (anders dan de website van Klant en eventueel enkele back-ups daarvan), waaronder het aanbieden van bestands-, foto- of video-sharing en het gebruik van de Dienst als back-up medium. Voor Cloud servers is dit wel toegestaan.
5.17 Onbeperkt dataverkeer is op basis van Fair Use Policy.
5.18 Onbeperkt opslag is op basis van Fair Use Policy. Bij misbruik van ons onbeperkte hosting- en dataverkeerpakket is Terdis Webhosting vrij om het gebruik voortaan te limiteren. Terdis Webhosting neemt dan contact op om samen te zoeken naar de beste oplossing.
5.19 DDoS aanvallen en onderhoudswerkzaamheden zijn uitgesloten van de aangeboden uptime garantie.

Artikel 6 Buitengebruikstelling
6.1 Terdis Webhosting heeft het recht geleverde Diensten (tijdelijk) buiten gebruik te stellen en/of het gebruik ervan te beperken indien Klant ter zake van de overeenkomst een verplichting jegens Terdis Webhosting niet nakomt en/of in strijd handelt met deze algemene voorwaarden en/of op verzoek van het bevoegde gezag. De verplichting tot betaling van de verschuldigde bedragen blijft ondanks de buitengebruikstelling bestaan.
6.2 Tot indienststelling wordt weer overgegaan zo spoedig mogelijk nadat Klant zijn verplichtingen is nagekomen en een ter zake vastgesteld bedrag voor indienststelling heeft voldaan en/of indien Terdis Webhosting toestemming heeft van het bevoegde gezag.

Artikel 7 Prijzen en tarieven
7.1 Alle door Terdis Webhosting vermelde prijzen en tarieven gelden in euro’s, gulden en/of dollars tenzij vooraf uitdrukkelijk en schriftelijk anders is vermeld.
7.2 Alle door Terdis Webhosting vermelde prijzen en tarieven zijn exclusief omzetbelasting (btw/OB) en exclusief enige andere van overheidswege opgelegde heffingen, alsmede exclusief transport- en afleveringskosten of reis- en verblijfskosten, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders is vermeld.
7.3 Terdis Webhosting is te allen tijde gerechtigd haar prijzen en tarieven aan te passen. De aangekondigde prijswijzigingen gaan twee (2) maanden na de aankondiging daarvan in.
7.4 Klant is gerechtigd de overeenkomst te beëindigen, met inachtneming van een opzegtermijn van 1 maand voor de inwerkingtreding van de wijziging. Opzegging dient via de klantenportal of per e-mail plaats te vinden. De e-mail dient gezonden te worden aan info@terdis-webhosting.com.

Artikel 8 Betaling
8.1 De betalingsverplichting van Klant gaat in op de dag dat de overeenkomst tot stand komt. De betaling heeft betrekking op de periode die ingaat op de dag van de feitelijke beschikbaarstelling van Diensten van Terdis-Webhosting.
8.2 Klant dient de facturen van Terdis Webhosting te betalen binnen de op de betreffende factuur vermelde betalingstermijn. Indien op een factuur geen betalingstermijn is aangegeven, geldt een betalingstermijn van 14 (veertien) dagen.
8.3 Alle betalingen door Klant aan Terdis Webhosting worden in mindering gebracht op de oudste nog openstaande facturen van Klant, ongeacht enige andere aanduiding door Klant.
8.4 Enig beroep door Klant op opschorting, verrekening of aftrek is niet toegestaan.
8.5 Indien Klant enige factuur van Terdis Webhosting niet binnen de betalingstermijn voldoet, is Klant van rechtswege in verzuim, zonder dat enige ingebrekestelling of sommatie vereist is.
8.6 Indien op de vervaldatum geen betaling is ontvangen, is een Klant die consument is, wettelijke rente verschuldigd over het nog verschuldigde bedrag. Een Klant die handelt uit naam van beroep of bedrijf, is 8% rente per maand verschuldigd.
8.7 Indien Klant nalatig blijft het verschuldigde bedrag, verhoogd met de verschuldigde rente, overeenkomstig artikel 8.6, te voldoen, is Klant aanmaningskosten van € 35,- / 70 ANG exclusief btw/OB verschuldigd.
8.8 Bij uitblijvende betaling zal Terdis Webhosting de vordering ter incasso uit handen geven. Klant is in dat geval naast betaling van de hoofdsom, de daarover verschuldigde rente en aanmaningskosten gehouden tot de vergoeding van alle door Terdis Webhosting geleden schade, alsmede alle buitengerechtelijke en gerechtelijke kosten. De hoogte van de buitengerechtelijke kosten bedraagt minimaal 15% van de hoofdsom, met een minimum van € 250,- / 500 ANG inclusief btw/OB.
8.9 Indien Klant van mening is dat een factuur onjuist is, kan Klant zijn bezwaren uiterlijk binnen twee weken na de factuurdatum aan Terdis Webhosting kenbaar maken. Na ontvangst van het bezwaar zal Terdis Webhosting een onderzoek instellen. Bij niet of niet tijdige ingediende bezwaren wordt het gefactureerde dan wel geïncasseerde bedrag aangemerkt als juist en door Klant aanvaard.
8.10 Indien klant gebruik maakt van betaalmethode automatische incasso zal Terdis Webhosting het verschuldigde bedrag automatisch incasseren van de opgegeven bankrekening. Klant is verantwoordelijk voor de correctheid van de verstrekte bankgegevens, waaronder begrepen maar niet beperkt tot het rekeningnummer en de tenaamstelling.
8.11 Indien klant gebruik maakt van betaalmethode automatische incasso en de afschrijving laat storneren is klant administratiekosten ad € 15,- / 30 ANG excl. btw/OB verschuldigd.

Artikel 9 Beëindiging
9.1 Klant dient de overeenkomst conform artikel 3.8 danwel artikel 7.4 op te zeggen. Opzegging dient uitsluitend te gebeuren via de online klantenportal of per e-mail naar info@terdis-webhosting.com.
9.2 Iedere partij is gerechtigd om de overeenkomst te beëindigen door buitengerechtelijke ontbinding indien de andere partij toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van wezenlijke verplichtingen uit hoofde van de overeenkomst en zulk tekortschieten, na deugdelijk schriftelijk ingebreke te zijn gesteld, niet binnen een redelijke termijn herstelt. Ontbinding ontslaat Klant niet van enige betalingsverplichting terzake van reeds door Terdis Webhosting geleverde Diensten, tenzij Terdis Webhosting terzake deze Diensten in verzuim is.
9.3 Terdis Webhosting is gerechtigd de overeenkomst zonder ingebrekestelling en/of gerechtelijke tussenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen indien:
1. Klant in staat van faillissement is verklaard;
2. Klant voorlopige of definitieve surseance van betaling heeft aangevraagd of verkregen;
3. Klant het vrije beheer over (een deel van) zijn vermogen heeft verloren;
4. Terdis Webhosting redenen heeft te twijfelen aan de betalingsmogelijkheid van Klant om (tijdig) aan zijn verplichtingen uit de overeenkomst te voldoen.
9.4 Terdis Webhosting is gerechtigd de overeenkomst zonder gerechtelijke tussenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen, danwel buiten werking te stellen, in de gevallen omschreven in artikel 4.
9.5 In geval van ontbinding overeenkomstig het vorige leden heeft Klant geen recht op enige schadevergoeding.
9.6 In geval van ontbinding van de Overeenkomst wegens wanprestatie of het niet naleven van deze algemene voorwaarden is Terdis Webhosting gerechtigd de domeinnaam en/ of het IP-adres op te heffen van Klant.

Artikel 10 Aansprakelijkheid
10.1 Terdis Webhosting is bij haar activiteiten afhankelijk van de medewerking, diensten en leveranties van derden, waar Terdis Webhosting weinig of geen invloed op kan uitoefenen. Terdis Webhosting is derhalve nimmer aansprakelijk voor enige schade voortvloeiend uit de relatie tussen Klant Terdis Webhosting of het verbreken ervan, ongeacht of de schade ontstaat of zichtbaar wordt gedurende of na de relatie met Terdis Webhosting.
10.2 Iedere aansprakelijkheid van Terdis Webhosting voor enige andere vorm van schade is uitgesloten, daaronder begrepen iedere vorm van aanvullende schadevergoeding, vergoeding van indirecte schade of gevolgschade en schade wegens gederfde omzet of winst en/of verminking of verlies van data.
10.3 Klant vrijwaart Terdis Webhosting voor alle aanspraken op schadevergoeding die derden mochten doen gelden ter zake van schade die op enigerlei wijze is ontstaan door het onrechtmatig, dan wel onzorgvuldig gebruik van de aan Klant geleverde diensten van of middels Terdis Webhosting. Hieronder valt onder andere, doch niet uitsluitend een boete van de SIDN voor een verhuizing van enige domeinnaam zonder toestemming van de rechthebbende en een schadevergoeding aan een derde van wie het domein onrechtmatig is verhuisd.
10.4 Indien en voor zover Terdis Webhosting jegens Klant in het kader van deze algemene voorwaarden tot schadevergoeding verplicht is komt schade slechts voor vergoeding in aanmerking tot een bedrag van ten hoogste € 350,- / 700 ANG.
10.5 Klant is aansprakelijk voor alle schade die Terdis Webhosting mocht lijden ten gevolge van een aan Klant toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de verplichtingen voortvloeiende uit de overeenkomst en deze algemene voorwaarden.
10.6 Wijzigingen in de gegevens van Klant dient Klant direct schriftelijk mede te delen aan Terdis Webhosting. Bij uitblijven hiervan is Klant aansprakelijk voor eventuele schade die Klant of Terdis Webhosting daarvan ten gevolge lijdt.
10.7 Terdis Webhosting is nimmer aansprakelijk voor schade veroorzaakt door overmacht.

Artikel 11 Persoonsgegevens
11.1 Klant geeft met het aangaan van de overeenkomst uitdrukkelijk toestemming de aangeleverde persoonsgegevens te verwerken en/of op te slaan in een database ten behoeve van de uitvoering van de overeenkomst.
11.2 Op verzoek van Klant zal Terdis Webhosting de door Terdis-Webhosting verwerkte en te verwerken gegevens schriftelijk of per e-mail openbaren en/of wijzigen.

Artikel 12 Rechten van intellectuele eigendom
12.1 Alle rechten van intellectuele eigendom op alle in het kader van de Dienst ontwikkelde of ter beschikking gestelde materialen, programmatuur, analyses, ontwerpen, documentatie, adviezen, rapporten, offertes, alsmede voorbereidend materiaal daarvan, berusten uitsluitend bij Terdis Webhosting of diens licentiegevers.
12.2 Klant verkrijgt uitsluitend de gebruiksrechten en bevoegdheden die voortvloeien uit de strekking van de Overeenkomst of die schriftelijk worden toegekend en voor het overige zal Klant de programmatuur of andere materialen niet verveelvoudigen of openbaar maken.
12.3 Het is Klant niet toegestaan enige aanduiding omtrent auteursrechten, merken, handelsnamen of andere rechten van intellectuele eigendom uit de materialen te verwijderen of te wijzigen, daaronder begrepen aanduidingen omtrent het vertrouwelijk karakter en geheimhouding van de materialen.
12.4 Het is Terdis Webhosting toegestaan technische maatregelen te nemen ter bescherming van de materialen. Indien Terdis Webhosting door middel van technische bescherming de materialen heeft beveiligd, is het klant niet toegestaan deze beveiliging te verwijderen of te ontwijken.
12.5 Ieder gebruik, verveelvoudiging of openbaarmaking van de materialen dat buiten de strekking van de Overeenkomst of verleende gebruiksrechten valt, wordt beschouwd als een schending van het auteursrecht. Klant zal een onmiddellijk opeisbare en niet voor rechterlijke matiging vatbare boete van € 2.000,- / 4.000,- ANG per inbreuk makende handeling betalen aan Terdis Webhosting, onverminderd het recht van Terdis Webhosting om haar schade door de inbreuk vergoed te krijgen of andere rechtsmaatregelen te mogen treffen teneinde de inbreuk te doen beëindigen.

Artikel 13 Storingen en overmacht
13.1 Terdis Webhosting heeft het recht om haar systemen, inclusief de Website, of gedeelten daarvan tijdelijk buiten gebruik te stellen ten behoeve van onderhoud, aanpassing of verbetering daarvan. Terdis Webhosting zal proberen een dergelijke buitengebruikstelling zoveel mogelijk buiten kantooruren om te laten plaatsvinden en zich inspannen om Klant tijdig op de hoogte stellen van de geplande buitengebruikstelling. Terdis Webhosting is echter nooit aansprakelijk tot schadevergoeding voor schade in verband met zodanige buitengebruikstelling.
13.2 Terdis Webhosting heeft het recht om haar systemen, inclusief de Website, of gedeelten daarvan van tijd tot tijd aan te passen om de functionaliteit te verbeteren en om fouten te herstellen. Indien een aanpassing leidt tot een aanzienlijke wijziging in de functionaliteit, zal Terdis Webhosting zich inspannen om Klant daarvan op de hoogte stellen. In geval van aanpassingen die voor meerdere opdrachtgevers relevant zijn, is het niet mogelijk om alleen voor Klant van een bepaalde aanpassing af te zien. Terdis Webhosting is niet gehouden tot enige vergoeding van schade veroorzaakt door zo’n aanpassing.
13.3 Terdis Webhosting zal zich inspannen om in geval van het niet beschikbaar zijn van de Dienst, door storingen, onderhoud of andere oorzaken, Klant te informeren over de aard en de verwachte duur van de onderbreking.
13.4 Terdis Webhosting zal zich inspannen om de door haar gebruikte software up-to-date te houden. Terdis Webhosting is hierbij echter afhankelijk van haar leverancier(s). Terdis Webhosting is gerechtigd bepaalde updates of patches niet te installeren als dit naar haar oordeel een correcte levering van de Dienst niet ten goede komt.
13.5 Indien naar het oordeel van Terdis-Webhosting een gevaar ontstaat voor het functioneren van de computersystemen of het netwerk van Terdis Webhosting of derden en/ of van de dienstverlening via een netwerk, in het bijzonder door overmatig verzenden van e-mail of andere gegevens, slecht beveiligde systemen of activiteiten van virussen, Trojans en vergelijkbare software, is Terdis Webhosting gerechtigd alle maatregelen te nemen die zij redelijkerwijs nodig acht om dit gevaar af te wenden dan wel te voorkomen.

Artikel 14 Geschillen
14.1 In alle gevallen waarin deze Algemene Voorwaarden niet voorzien beslist Terdis Webhosting.
14.2 Alle geschillen tussen Terdis Webhosting en Klant worden beheerst door Curaçaose recht.
14.3 Alle geschillen tussen Terdis-Webhosting en Klant worden bij uitsluiting voorgelegd aan de bevoegde rechter op Curaçao.

Verhuisservice

Info over verhuisservice

Verhuistoken

Info over verhuisroken

PLUS WEBHOSTING

 18,00 p/m

Webhosting pakketten zijn voor minimaal 1 jaar en daarna kan je iedere maand opzeggen.

Betaal per 3 maanden

Per jaar is dit

 54,00
 216,00
of bespaar 15%

Betaal per jaar

 183,60

Compleet WEBHOSTING

 10,00 p/m

Webhosting pakketten zijn voor minimaal 1 jaar en daarna kan je iedere maand opzeggen.

Betaal per 3 maanden

Per jaar is dit

 30,00
 120,00
of bespaar 10%

Betaal per jaar

 108,00

Basis WEBHOSTING

 8,00 p/m

Webhosting pakketten zijn voor minimaal 1 jaar en daarna kan je iedere maand opzeggen.

Betaal per 3 maanden

Per jaar is dit

 24,00
 96,00
of bespaar 5%

Betaal per jaar

 91,20

Basis WEBHOSTING

 8,00 p/m

Webhosting pakketten zijn voor minimaal 1 jaar en daarna kan je iedere maand opzeggen.

Betaal per 3 maanden

Per jaar is dit

 24,00
 96,00
of bespaar 5%

Betaal per jaar

 91,20

Compleet WEBHOSTING

 10,00 p/m

Webhosting pakketten zijn voor minimaal 1 jaar en daarna kan je iedere maand opzeggen.

Betaal per 3 maanden

Per jaar is dit

 30,00
 120,00
of bespaar 10%

Betaal per jaar

 108,00

PLUS WEBHOSTING

 18,00 p/m

Webhosting pakketten zijn voor minimaal 1 jaar en daarna kan je iedere maand opzeggen.

Betaal per 3 maanden

Per jaar is dit

 54,00
 216,00
of bespaar 15%

Betaal per jaar

 183,60

Betaalopties

Afhankelijk van de door jou geselecteerde valuta zijn er de onderstaande betaalopties:

EURO

$

DOLLAR

ƒ

ANG

Overboeking naar ANG (Gulden) bankrekening

Chat openen